Home > Zoeken & vergelijken > Mental Health Online
Mental Health Online
Algemene gegevens
Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam
Contactpersoon: Hans Koot
E-mailadres(sen): j.m.koot@vu.nl
Telefoon: 06 11308603
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2017
Kenmerken
Problematiek ADHD, Angst, Autisme (ASS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Dwang (OCS), Eetstoornissen, Problematisch middelengebruik, Psychose, Stemmingstoornissen, Trauma, Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Basis-ggz
Leeftijd 10-23 jaar
Platform app (iOS en Android), website (openbaar)
Fase Preventie
image
Inleiding

Online training voor leerkrachten en andere professionals om suïcidaliteit onder jongeren sneller te signaleren. Suïcidaliteit onder Jongeren omvat acht educatieve modules over suïcidaliteit die online en zelfstandig gevolgd kunnen worden. Deze modules hebben tot doel het proces van (vroegtijdig) signaleren, bejegenen en doorverwijzen van (mogelijk) suïcidale jongeren te bevorderen. De modules zijn bedoeld voor professionals, die door hun beroep regelmatig in contact komen met jongeren, zoals leden van zorg advies teams op scholen, pedagogisch of psychologisch medewerkers, coaches, leerkrachten. De modules bieden informatie over suïcidaliteit onder jongeren, de achtergronden en het vóórkomen daarvan en de gebruikte methoden, de belangrijkste risicofactoren voor suïcidaliteit, bijzonderheden van suïcidaliteit onder jongeren uit etnische minderheidsgroepen, waarschuwingssignalen voor suïcidaliteit, het hoe en waarom van een gesprek met een (mogelijk) suïcidale jongere en diens ouders, hoe eerste hulp te verlenen na een suïcidepoging en hulpdiensten in te schakelen, en richtlijnen voor scholen voor zorg en nazorg na suïcide of een suïcidepoging van een leerling.

Onderbouwing

De modules werden ontwikkeld mede op geleide van behoeftenonderzoek onder potentiële gebruikers (leden van zorg-adviesteams), die bijna allen ooit in aanraking geweest met suïcidaliteit onder leerlingen. De modules zijn vervolgens samengesteld in overleg met experts over suïcidaliteit, professionals uit het veld en communicatie-experts. De effectiviteit van de modules bleek door deze online aan te bieden aan een at random samengestelde groep professionals en de resultaten bij deze groep te vergelijken met die van een controlegroep. Daaruit bleek dat de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van professionals die de modules hadden gevolgd, significant toenam ten opzichte van die van professionals in de controlegroep. In een separaat evaluatieonderzoek oordeelden de gebruikers zeer positief over de modules. Zij waren bovendien zelf van oordeel dat hun kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden met betrekking tot suïcidepreventie onder jongeren waren toegenomen en gaven aan dat zij de modules aan andere gatekeepers zouden aanraden.

Beschikbaarheid

De modules zijn bedoeld voor professionals, die door hun beroep regelmatig in contact komen met jongeren, zoals leden van zorg advies teams op scholen en universiteiten, studentendecanen, docenten, studentenpsychologen, GGZ-pedagogisch of psychologisch medewerkers, coaches en (jeugd)verpleegkundigen. Ze zijn gratis toegankelijk via www.mentalhealthonline.nl onder het kopje Suïcidaliteit onder Jongeren. Daar vindt de gebruiker ook informatie over boeken en artikelen over het thema suïcidaliteit bij jongeren, artikelen waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar de effectiviteit van de modules en evaluatie door de gebruikers, evenals links naar relevante websites, films en documentaires.

Ontwikkelaars

De ontwikkelaars van de training Suïcidaliteit onder Jongeren zijn Prof. dr. Hans Koot, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Dr. Rezvan Ghoncheh, programmamanager in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel en 

Prof. dr. Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het onderzoeksproject waarin de modules werden ontwikkeld en getoetst is opgezet op verzoek van de Tweede Kamer en gesubsidieerd door ZonMW.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.