Home > Zoeken & vergelijken > Kopopouders.nl
Kopopouders.nl
Algemene gegevens
Organisatie: Trimbos Instituut
Contactpersoon: drs. Barbara Conijn
E-mailadres(sen): bconijn@trimbos.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2013
Kenmerken
Problematiek Autisme (ASS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Buikpijn, Dwang (OCS), Eetstoornissen, KOPP/KVO, ODD/CD, Pediatrisch delier, Problematisch middelengebruik, Psychose, Slaapproblemen, Stemmingstoornissen, Tics, Trauma, Forensische jeugdpsychiatrie, Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Angst, ADHD
Leeftijd 18-23 jaar
Platform website (besloten)
Keurmerken Online hulpstempel
Fase Behandeling
image
Inleiding

Kopopouders.nl is een online aanbod voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen en bestaat uit: - een informatieve website - online groepscursus - online zelfhulpmodules met minimale begeleiding - e-mailondersteuning voor max. 8 contacten.

Jaarlijks gaat het om 405.000 ouders die tezamen 577.000 kinderen hebben onder de 18 jaar. Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP) hebben een drie tot dertien keer zo hoge kans om zelf problemen te ontwikkelen. Naast genetische factoren speelt de opvoedingsstijl hierin een cruciale rol. Ouders die niet lekker in hun vel zitten, geven vaak minder adequate aandacht aan hun kind, kunnen een kort lontje hebben en voor het kind onvoorspelbaar gedrag vertonen. Een beroep doen op het eigen netwerk of hulpverlening als het thuis niet lekker loopt, ligt vaak moeilijk vanwege schaamtegevoelens of angst voor uithuisplaatsing van het kind. 

Isolement ligt dan op de loer. Kopopouders biedt voor deze ouders laagdrempelige, doeltreffende steun in de opvoeding, rekening houdend met de specifieke situatie van de ouder. Het aanbod kan anoniem gevolgd worden. Kopopouders kan los gevolgd worden of ingebed worden in een behandeltraject van de ouder.

Onderbouwing

Het doel van Kopopouders is het risico op problemen bij het KOPP-kind te verminderen. Met deze doeltreffende opvoedsteun wordt, via de ouders, systematisch gericht gewerkt aan het versterken van de beschermende factoren in het leven van het kind. Beschermende factoren zijn (Goossens & Van der Zanden, 2012): 

* Een goede ouder-kind interactie 

* Sociale steun binnen en buiten gezin 

* Copingvaardigheden en sociale redzaamheid van het kind 

* Heldere kijk van het kind op zichzelf en de ouderlijke problematiek 

Pilotstudies laten zien dat Kopopouders geschikt is voor zowel hoger als lager opgeleide ouders, mede door de toepassing van veel beeldmateriaal (filmpjes en animaties). 

Kopopouders kan goed naast een hulpverleningstraject voor de psychische problemen van de ouder aangeboden worden. In de hulpverlening blijft de rol van opvoeder namelijk vaak onderbelicht, terwijl het goed kunnen vervullen van de ouderrol een essentieel aspect is in het leven van de cliënt-ouder. Dit kan het herstel van de ouderlijke problematiek bevorderen; kopopouders heeft op dit punt al veelbelovende resultaten laten zien.

Beschikbaarheid

Kopopouders is gecertificeerd als ‘theoretisch goed onderbouwd’ aanbod en heeft het Online Hulpstempel, een landelijk keurmerk voor online hulpverlening. 

Drie pilotstudies hebben positieve resultaten laten zien: bij de ouder neemt de opvoedcompetentie toe en bij het kind neemt het welbevinden toe en nemen gedragsproblemen af. Bovendien bevordert kopopouders het welbevinden van de ouders. 

 

Ouders kunnen zichzelf aanmelden voor of doorverwezen worden naar de online groepscursus of de online zelfhulpcursus van kopopouders. Aanmeldingen worden online verwerkt en beoordeeld door getrainde licentiepartners van kopopouders (preventiewerkers uit ggz en verslavingszorg) die ook het aanbod uitvoeren. Mocht uw organisatie zelf licentiepartner willen worden en de eigen cliënten 

Kopopouders Zelfhulp aanbieden en zelf de begeleiding uitvoeren, dan kan dat. Voor meer informatie kunt u terecht bij rzanden@trimbos.nl.

Ontwikkelaars

Kopopouders is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met diverse ggz en verslavingszorgorganisaties. In kopopouders is alle kennis vervat die nationaal en internationaal is opgebouwd over de laatste decennia. Het Landelijk Preventieplatform KOPP/KVO met meer dan 30 ledenorganisaties, is daarin een belangrijke motor.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.